تالار حافظ

دوشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٢

 
تالار حافظ
مهرداد حسینی
شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢

رفتارهای مالی در بورس تهران(روزنامه شرق)


تحليلی بسيارمهم و جالب


رفتارهای مالی در بورس تهران

آمارهای سری زمانی در بورس بيان کننده اين است که درفصول مختلف سال بازار سهام رفتار های متفاوتی از خود نشان ميدهد. بامطا لعه بر روی اين رفتارها ميتوان به چگونگی روند شاخص ها پی بردوبهترين زمان برای خريد وفروش سهام را تشخيص داد.

هر ساله با فرا رسيدن تيرماه ونزديک شدن به مجامع شرکتها ؛بازار سهام از رشد خوبی در فصل بهار برخوردار است که اين رشد شاخصها وتعديل قيمتها تا تشکيل مجامع ادامه ميابد. بعد از ارائه اطلاعات د رمجامع به سهام داران ؛که در اوايل تير ماه صورت ميگيرد؛ بدليل اختلافات بين پيش بينی وتوقعات سهامداران از سود وعملکرد شرکت نسبت به نسبتهای واقعی و بعضا کاذب بيان شده در مجامع روند تعديل قيمتها تا آخر تير ماه نيز ادامه می يابدوشاخص ها سير صعودی را طی می کنند. بر اساس امارهای سری زمانی بورس ؛در ادامه فصل تابستان به خصوص در ماه های مرداد وشهريور از رشد شاخص ها وبخصوص قيمت کاسته شده وحتی رشد منفی را نيز تا پايان فصل تجربه ميکنند . که اين جزو طبيعت بازار است ومتاثر از نياز مردم به نقدينگی بيشتر در اواسط تابستان به دليل افزايش هزينه های مصرفی وبا نزديک شدن به باز گشايی مدارس در مهر ماه که باز هزينه های مصرفی را افزايش ميدهد است.در بررسيهای روند رشداقتصادی وسيکل های تجاری اگر در يک دوره رشد بيش از مقدار پيش بينی باشد واز حالت نرمال وروند  طبيعی تجاوز کند اصولا در دوره بعد روند رکودی نمايان شده وبيش از معمول خواهد بود و بدنبال ان از آنجايی که مردم اساسا عقلايی رفتار می کنند وهمواره بر اساس منافع خود عمل ميکنند رفتار اقتصادی افراد در اين دوره ميتواند حالت رکودی را تشديد کرده وآثار منفی حتی تا فصول بعدی سال نيز به همراه داشته باشد (اشاره به رشد بيش از مقدار پيش بينی در فصل بهار ورکود اين روند در اواخر فصل تابستان).در ادامه بررسی روند طبيعی قيمتها و بر اساس مطالعات آماری سری زمانی بورس ؛روند کاهش قيمتها تا اواسط مهر ماه ادامه دارد . در فصل پاييز به دليل عادی شدن شرايط روز مره زندگی وبه غلتک افتادن آن ورود سهام داران عادی به بورس وارائه گزارشات ميان دوره ای شرکتها دوباره شاخصها شروع به افزايش ميکنند . اين روند تا اوايل دی ماه نيز ادامه می یابدوبا شروع فصل زمستان باز رشد شاخصها شروع به کاهش ميکند . به خصوص در اسفند ماه وفرا رسيدن سال جديد به دليل رفتار اقتصادی افراد ونياز آنها به نقدينگی به خصوص رفتار سهام داران عادی بورس ؛بعضا رشد شاخصها منفی نيز می گردد.  

 بررسی بر اساس حجم معاملات :از آنجايی که متقاضيان سهام در بورس از چندين طيف تشکيل شده اند از جمله: افرادی خبره ودارای اطلاعات علمی بالا مانند مشاوران مالی ؛عدهای دارای اطلاعات محرمانه شرکتها ؛درصدی شامل سفته باز ان وفرصت طلبان وبقيه که در صد بالايی از خريداران را به خود اختصاص می دهند افرادی عادی هستند . هر کدام از طيفهای بالا رفتار اقتصادی متفاوتی از خود بروز می دهند که ميتواند روند شاخص های موجود در بورس را شکل دهند .افراد خبره وآگاه با افق ديد کمتر از شش ماه ؛که شامل درصد کمی از معامله گران می شوند ؛اکثرا در ماه های آخر تا بستان واواخر زمستان اقدام به خريد سهام ميکنند که حجم بالايی از سهام از نظر ريالی در اين فصول معامله ميشود ؛وبهترين زمان برای خريد سهام است . چون با خريد سهام در اين موقع از سال حد اکثر بازده در طول سال نصيب سهام دار ميشود . با آمدن فصل بهار وشروع سال جديد و افزايش رشد قيمتها تا محدوده تير ماه که در فصل پاييز نيز بين آبان ماه تا دی ماه چنين روندی حاکم است اما با شدت کمتری ؛طيف ديگری از معامله گران در بورس شروع به خريد و فروش ميکنند . افرادی که شاهد رشد وتعديل قيمتها هستند واز شايعات پيروی ميکنند وبدنبال اين هستند که از اين بازار پر بازده دراين زمان بهره مند شده وسبد دارايی هايشان را تغيير داده وپس اندازهايشان را به اوراق سهام تبديل کنند . انتظارات روانی ورفتارهای اقتصادی به تشديد رشد قيمتها در اين فصل نيز دامن ميزند بطوری که بازده ای که به برخی از سهام در اين فصل تعلق ميگيرد بيش از بازده پنج ساله سرمايه گذاری در بانکها و موسسات ديگر است . ولی غافل از اينکه رشد قيمتها شروع شده وبازار روند صعودی خود را طی می کند . وديگر به راحتی فصول قبلی سال ؛خريد سهام شرکتهای معتبر وخوب ميسر نيست . در نتيجه حجم کمتری از معاملات در اين فصول انجام ميگيرد . بيشتر قيمتها رشد می يابند چون کسی حاضر به فروش سهام خوب نيست وبازده سبد سهام سهامدارانی که در اواخر فصل قبل با مطالعه ومشاوره اقدام به خريد سهام کرده اند ؛افزايش می يابد. بررسی تعداد خريداران در فصول مختلف سال نيز تاکيدی بر بروز رفتارهای اقتصادی افراد است . آمارهای سری زمانی نشان ميدهد که تعداد خريداران در فصول تابستان وزمستان کمتر از تعداد خريداران در فصول بهار وپاييز است . اميد است با مطالعه بر روی روند ها ورفتارها بتوان بهترين سياستهای حمايتی با ثبات را در بورس اعمال کرد.

                                                                   علينقی رفيعی امام     

مهرداد حسینی
جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢

 

نظر سنجی


talarehafez@yahoo.com

آيا ايران پروتکل الحاقی را امضاء می کند يا خير ؟

درصورتی که ايران پروتکل  را امضاء کند؛آينده بورس را  چگونه پيش بينی ميکنيد؟

درصورتی که ايران پروتکل  را امضاء نکند ؛آينده بورس را چگونه پيش بينی ميکنيد؟

مهرداد حسینی
چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢

 پيش بينی اکو نو ميست

واحد اطلا عات وآمار اکونوميست ضمن برآورد شاخص های کلان اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۳ ؛اين شاخص ها را برای سال ۲۰۰۴ نيز پيش بينی کرده است.

واحد تحقيقات ماهنا مه اقتصاد ايران که اين گزارش را استخراج کرده ودر تازه ترين شماره اين ماه نامه درج شده به نقل از اکو نوميست رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۰۴ را ۸/۳ درصد پيش بينی کرده است که ۳۴ درصد کمتر از نرخ رشد برآورد شده در سال ۲۰۰۳ (۵/۹ درصد) است.

واحد آمار واطلا عات اکو نوميست ؛توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۴ را۳۴۷۷ ميليون بشکه در روز پيش بينی کرده است که ۱۶۰ هزار بشکه کمتر از برآورد سال ۲۰۰۳ است.

اين واحد اطلاع رسانی پيش بينی کرده است در آمد حاصل ا ز صادرات ايران درسال ۲۰۰۴ معادل ۹/۱۴ ميليارد دلار است که حدود ۳۰ درصد کمتر از براورد  سال ۲۰۰۳ است.

مهرداد حسینی
چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢

دوره رکود در بورس ( وداد حسينی )

                   ميتوان ماه مرداد وشهريور را ماه های رکود بازار سهام دانست. درواقع بانگاهی به دوره های بازار ديده ميشود که بازار عمدتا پس از مجامع وآزاد شدن کليه اطلاعات به سمت وضعيت رکودی حرکت ميکند که از اواخر مرداد تا نيمه های مهر ادامه دارد واوج خود را در شهريور می گذراند . هر چند که در سه سال گذشته مسائل بين المللی که در شهريور ماه رخ داده است علاوه بر تشديد آن رکود را نيز طولانی تر کرده است. از اين رو برخی مشارکت کنندگان در بازا ر معمولا خريدهای خود را در اين دو ماه با احتياط انجام ميدهند که اين مسئله درتشديد آن موثر است . در اين ميان برخی نيز به همراه رکود بازار و تعطيلات تابستانی شرکت ها به طور موقت بازار را ترک گفته و دوباره در ميانه های مهر به بازار باز ميگردند.

 اين پيش بينی وجود دارد که در سال جاری با توجه به باز  شدن محدويت نوسانات سهام تا ۵ ٪ دامنه زمانی رکود کاهش يابد. زيرا که با افت قيمت سهام به شکل ۵درصدی دريک دوره مستمر قيمت های سهام دوباره به قيمت های خريد نزديک شده وسرمايه گذاران رابه خريد سهم تحريض خواهدکرد که اين مساله بازار را از رکود به درخواهد آورد.انتشار برنامه های جديد دبيرکل تاسال ۱۳۸۴بارديگرموج خوش بينی رادربازار ايجاد کرد. اين برنامه ها که عمدتا برتوسعه بازار سهام وگسترش آن استوار شده است قصددارد بازار را ازهر سوگسترش دهد. دراين ميان برخی ورود منابع خارجی را دليل رشد بازار سهام می داند وثبات نرخ ارز را که باعث تسهيل ورود وخروج  منابع به کشورمی شود از جمله دلايل حضور منابع خارجی درکنار برنامه های توسعه ای بازارسهام ودليل رشدبازار عنوان می کنند. بحث روند شتابان بورس تهران موضوعی است که مرتبا دبيرکل بورس رابه خود مشغول کرده است. اين تحولات که گاهی ازآن به عنوان شرايط نيمه حبابی ياد می شود عمده وقت مسئولان بورس راب ه خوداختصاص داده وکمتروقتی برای زمينه سازی جهت توسعه بورس باقی مانده است. دبيرکل نشان داده است که بيشتر از اين که نسبت به تداوم اجرای تصميمات نگران باشد به پايداری بازار اولويت می دهد. اين موضوع باعث شده که دبيرکل به شکل مصلحتی وبراساس تشخيص شرايط تصميمات جديدی گرفته وبسته به نگرانی های موجودتصميمات قبلی راکناربگذارد. درنتيجه عمده تصميمات سازمان بورس به شکل کوتاه مدت مورد توجه بازار قرارگيردهنگام ارائه توصيه ای جديد کارشناسان درانتظار تعويض ان باشند . به طوری که حتی زمانی که دبير کل محدوديت های درصدی را برقرار ميکند بازار در انتظار تغييرآن پس از چند روز است وبر اين موضوع به فشار بر دبير کل خواهد پرداخت . بنا براين دبيرکل بايد تلاش کند علاوه بر داشتن رويکرد مصلحتی حتی الامکان از تاثيرات بازار برای تغيير تصميمات مديريت بورس در کوتاه مدت جلوگيری کند . در اين ميان لازم به ذکر است که دربورس آشفته ايران صرفا درصدی بودن رشد قيمت سهام چندان متغير مهمی نيست .  در اين ميان وجود يک نظام باثبات در بازار ضروری است نظامی که به سرعت دچار تغيير نشود وامکان پايدارسازی تصميمات سمايه گذاران را مهيا کند .                                                                              وداد حسينــــی

مهرداد حسینی
چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢

دغدغه های فلسفی رفتن
پرويز گيلانى: دخترم هفته ديگر، ۴ ساله مى شود. دو سال است كه او را با سختى زياد بزرگ مى كنم. او هنوز متوجه اوضاع نيست چرا كه هفته اى دو روز را با مادرش مى گذراند. در اين مدت همسر سابق من با يك مرد ديگرى قرار ازدواج گذاشته و آن طورى كه من متوجه شده ام، قصد دارند ايران را ترك كنند. همسر سابق من زن جذابى است و من همواره از اينكه مجبور شديم همديگر را ترك كنيم عذاب وجدان دارم. او حالا ثروتمند شده و من همواره نگران اين هستم كه مرد غريبه او را به خاطر مسائل مالى گول زده باشد.

مى دانيد، تنهايى خيلى سخت است. آن هم براى شاعرى كه چند سالى مجبور است در حوزه بورس كار كند. بعضى وقت ها ميان اين همه آدم، احساس غريبگى مى كنم و دوست دارم دوباره به طبيعت زيباى شمال برگردم.اين روزها خيلى با خودم كلنجار مى روم، حتى حوصله نوشتن همين ستون كوچك را هم ندارم. بحث سر رفتن و نرفتن است. حقيقتش را بخواهيد كسى ماندن را بر نمى تابد اما موقع رفتن همه حرف ها و حديث ها آغاز مى شود. باور كنيد پرويز گيلانى كه در حوزه بورس سختكوش ترين است، گاهى وقت ها به ياس و نااميدى فلسفى هم دچار مى شود. ياسى كه نه سردبير روزنامه آن را مى فهمد، نه دبيركل بورس.من مدت ها است كه به روزنامه شرق عشق مى ورزم. آن را با تمام وجود دوست دارم اما چند روزى است كه احساس مى كنم بايد آن را ترك كنم. ديروز كه با همين حال و هوا، وارد تحريريه دود گرفته روزنامه شدم، گفتند تلفن با تو كار دارد.

آن طرف خط خانم مهربانى بود كه خودش را خانم توكلى معرفى مى كرد، خيلى صحبت كرد و از نوشته هاى من سخن گفت. احساس كردم در گفته هايش صادق است با ايشان كمى درددل كردم و گفتم كه تصميم دارم بروم و كار بورس را رها كنم، همان طور كه خيلى هاى ديگر رفتند. نمى دانم خانم توكلى چه گفت اما تلفن را كه قطع كرد من احساس كردم كه بايد چشمانم را به خيلى چيزها ببندم. حتى اگر بورس را هم رها كنم، باز آدم با روحيه اى خواهم بود.

براى اينكه بدانيد «پرويز گيلانى» خيلى هم آدم افسرده اى نيست، بايد بگويم كه قرار است از خانمى مهربان، خواستگارى كند. او اقتصاد خوانده، اما بورس بازى نكرده است. حاصل ازدواج اول او مثل ازدواج نافرجام من، يك جدايى تلخ بود و اما او هم، اكنون از ياس و نااميدى خارج شده و تصميم دارد، شركت بازرگانى اش را متحول كند. اگر يادتان باشد در شماره هاى قبل، از تاسيس شركتى خبر داده بودم كه قرار بود يك خانم، عضو هيات مديره آن باشد. حالا «زيبا مهريان» همان خانم محترمى است كه به خواستگارى من جواب مثبت داده است.

«ادوارد» دوست سرمايه گذار من به شدت اين ازدواج را تائيد مى كند به طورى كه هفته گذشته كه به اتفاق همه اعضاى هيات مديره به كيش رفته بوديم، موضوع را مطرح كرد و تائيد آن را هم گرفت.

جالب اينجاست كه مهتاب (دختر دوست داشتنى ام) به شدت به «زيبا» علاقه مند شده و اطرافيان مى گويند اين ازدواج در زندگى دختر من هم تاثير مثبت خواهد داشت.مطمئن باشيد خبرهاى بعدى ازدواج خودم را به اطلاع شما خواهم رساند اما قطعاً يك نگرانى مشترك هم بين ما بورس سازان وجود دارد. از اول امسال، نگران بوديم كه مبادا قضاياى انرژى اتمى براى سرمايه گذارى هاى ما مشكل ساز باشد. بعد موضوع ترميم كابينه مطرح شد و حالا هم تغيير مديريت بورس تهران. فعلاً كه شايعه سازان مشغول ساخت وسازند. كارى به آنها نداشته باشيد. آنها كار خود را مى كنند اما من فكر نمى كنم اتفاق خاصى بيافتد. دبير كل دوست و يار صميمى وزير اقتصاد (طهماسب مظاهرى) بوده و هست، بنابراين احتمال رفتن ايشان وجود دارد اما آن طور كه من شنيده ام، ايشان در جمع كارگزاران اعلام كرده اند كه حاضر به كناره گيرى نيستند، مگر اينكه وزير جديد اقتصاد چنين ميلى و اراده اى نداشته باشد. به هر حال ايشان كاملاً درست مى گويند، دوستى ها و رفاقت ها به كار و اقتصاد ربطى ندارند.

بنابراين مطمئن باشيد كه يك آدم عاقل، تصميم عاقلانه اى هم خواهد گرفت.گذشته از آن، اگر فكر كنيد كه دبيركل به ميل خود يا به اراده ديگران از بورس خارج شود، فكر مى كنيد چه اتفاقى خواهد افتاد؟ مگر يادتان رفته كه سال گذشته ما ۴۰ روز رئيس كل بانك مركزى نداشتيم.بنابراين بهتر آن است كه بى خيال شايعات شويد و با قدرت فراوان به سرمايه گذارى هاى قبلى خود ادامه دهيد. مراقب باشيد كه وارد بازى شايعات نشويد و آب را الكى گل آلود نكنيد.در يادداشت بعدى قطعاً تكليف وزير جديد، وزارتخانه جديد و دبيركل جديد مشخص خواهد شد. فكر نمى كنم تا آن روز بيشتر از دو يا سه روز، زمان باقى مانده باشد، تا آن روز قوى، هوشيار و اميدوار باشيد.
روزنامه شرق
مهرداد حسینی
سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢

 

۱۰۰درصد افزايش سرمايه سيمان سپا هان  به اجرا گذاشته شد.

ايران تاير ۱۰۰ درصد افزايش سرما يه را پيش بينی کرد.

پترو شيمی اصفهان در ۳ ماه ۳۲ درصد فروش بودجه ای را پوشش داد.

سرمايه گذاری سپه ۱۵ درصد افزايش سرمايه را تدارک ديد.

سود گروه صنعتی سپاهان ۵ درصد افزايش دارد.

ايران خودرو سال آينده حدود ۵/۶ ميليارد دلار فروش خواهد داشت.

سایپا در صادرات از شرکتهای ديگر پيشی گرفت.

نامه مجدد به ۶ عضو هيات دولت:انجمن کارفرمايان صنعت سيمان خواستار نجات اين صنعت از بند قيمت گذاری شد.

مهرداد حسینی
دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢

 

البرادعی:بازرسان آژانس از تمامی مراکز مورد نظر در ايران بازديد کرده اند     


     

روزنامه فايننشال تايمز نوشت:محمد البرادعی از ايران خواست تا همکاری اش را باآژانس انرژی اتمی افزايش دهد.

به گزارش ايسنا ؛محمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی در مصاحبه بااين روزنا مه انگليسی با اشاره به زمان تعيين شده از سوی شورای حکام گفت:گروه بازرسان اجازه بازديد از تمام پايگاههايی که قصد بازديد از آنها را داشتند ؛دريافت کرده واطلا عات جديدی را از مقامات ايرانی کسب کرده اند .

البرادعی همچنين مدعی شد که اطلا عات ارايه شده از سوی مقا مات ايرانی هم چنان نا کافی است.

وی افزودمقامات ايرانی قول داده اند که اطلا عاتی را ارايه خواهند داد اما هنوز اين اطلا عات در اختيار ما قرار نگرفته است.

سوال اساسی اين است که آيا ايران فعاليت ها يی را برای غنی سازی      اور انيوم دارد  که ما از آن اطلاع نداريم.اين سوالی است که من دربا ره آن اطلا عات رضايت بخشی در اختيار ندارم .

وی درباره تجهيزات واردات غنی سازی اورانيوم از سوی ايران گفت: من برای مشخص کردن برنامه های ايران احتياج دارم که از منشاء اين واردات آگاهی پيدا کنم.

البرادعی خاطر نشان کرد: تعليق برنامه های غنی سازی اورانيوم يک اقدام اعتماد سازی محسوب می شود و امتناع ايران از پذيرش اين در خواست نقض معا هدات از سوی ايران محسوب نميشود.

به گفته البرادعی امضاء پروتکل الحاقی از سوی ايران برای آينده ضروری به شمار می رود اما در حال حاضر اين موضوع در اولويت نيست.؟

مهرداد حسینی
دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢

 

رونق صنعت کشتی سازی اير ان


رسيد. قرارداد ساخت ۱۰ فروند کشتی توسط صدرا : مهندس علی اشرف افخمی مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران در مراسم انعقاد قرارداد ساخت شش فروند کشتی فله بر به ارزش ۱۳۵ ميليون دلار که توسط شرکت فرا ساحل قرار است توليد شود به پيشنهاد ساخت ده فروند کشتی فله بر هندی سايز به شرکت صـــــدرا اشاره کرد وافزود :اين مسئله هنوز در حال بررسی است ضمن ان که اين موضوع نشان دهنده سياست ما در اولويت دادن به ساخت کشتی در داخل است .از سوی ديگر شرکت صدرا که يکی از بزر گترين سازنده گان کشتی در ايران است با پنج شرکت کرواسی برای ساخت کشتی قرار داد همکاری امضا ء کرده است . اين قرار دادها در جريان سفر وزير راه وترابری به کرواسی به امضاء رسيد.

مهرداد حسینی
دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢

 

 

«اقتصاد سنج ها» برنده نوبل اقتصاد شدند


لندن:يک اقتصاد دان انگليسی به طور مشترک با يک اقتصاد دان آمريکايی برنده جايزه نوبل شدند .پروفسور (رابرت انگل ) از دانشگاه نيويورک وپروفسور (کليوگرانگر ) يک شهر وند انگليسی متولد ولز که استاد دانشگاه (سانديگو) در ايالت کاليفورنيادر امريکا است به دليل استفاده از آمار برای پيشگويی آينده به طور مشترک برنده جايزه نوبل در بخش اقتصاد شدند .اين دو نفر بايد جايزه ۳/۱  ميليون دلاری اين رشته را تقسيم کنند . کميته نوبل از اين دو دانشمند به دليل فعاليت هايشان در توضیح چگونگی ترجمه آمار اقتصادی وپيشبينی آينده اقتصادی قدردانی کرد.

مهرداد حسینی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

دوستان

 

وبلاگهای بورسی

تالار حافظ

بازارمالی

نوسان

کامیار فراهانی

مدیریت سهام

پرشیا استاک

اقتصاد-بورس-بانکداری

بازار تجارت و سرمایه

پرتفوی

پشت آینه

بازار سرمایه ایران

infomercial

تالار شیشه ای

شهریاری

بورس

رضا آزاد

کارگزار

راست بازار

مدیر

خاطرات یک مدیر

 اخبار داغ بازار بورس

اخبار داغ تدبیر اندیش

 

سایتهای بورسی

سازمان بورس اوراق بهادار

 خدمات بورس ایران

پارس پورتفولیو

آبان بروکر

سرمایه دات کام

سرمایه گذاری راهبرد

آریا سهم

بازار بورس

تضمین بازار

سهم ایران

سرمایه گذاری

شرکت کارگزاری مفید

شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه

پارس اینوستمنت

ایران استوکس

نیک پاسارگاد

بازتاب

بازار بورس

اطلاع رسانی بانک و بیمه

دکتر عبده تبریزی

بورس فلزات لندن

تهران اکونومیست

بانک توسعه صادرات ایران

 

روزنامه های اقتصادی

روزنامه شرق

دنیای اقتصاد

پول

جهان اقتصاد

اقتصاد و هدف

صبح اقتصاد

حیات نو

ابراراقتصادی

عصر اقتصاد

 

شرکتها

صنعتی ایران خودرو

توس گستر

شانا

 سرمایه گذاری تکادو

توسعه صنایع بهشهر

صدرا

چادرملو

سایپا

سرمایه گذاری پتروشیمی

 

شبکه های خبری

پارس نیوز