دوره رکود در بورس ( وداد حسينی )

                   ميتوان ماه مرداد وشهريور را ماه های رکود بازار سهام دانست. درواقع بانگاهی به دوره های بازار ديده ميشود که بازار عمدتا پس از مجامع وآزاد شدن کليه اطلاعات به سمت وضعيت رکودی حرکت ميکند که از اواخر مرداد تا نيمه های مهر ادامه دارد واوج خود را در شهريور می گذراند . هر چند که در سه سال گذشته مسائل بين المللی که در شهريور ماه رخ داده است علاوه بر تشديد آن رکود را نيز طولانی تر کرده است. از اين رو برخی مشارکت کنندگان در بازا ر معمولا خريدهای خود را در اين دو ماه با احتياط انجام ميدهند که اين مسئله درتشديد آن موثر است . در اين ميان برخی نيز به همراه رکود بازار و تعطيلات تابستانی شرکت ها به طور موقت بازار را ترک گفته و دوباره در ميانه های مهر به بازار باز ميگردند.

 اين پيش بينی وجود دارد که در سال جاری با توجه به باز  شدن محدويت نوسانات سهام تا ۵ ٪ دامنه زمانی رکود کاهش يابد. زيرا که با افت قيمت سهام به شکل ۵درصدی دريک دوره مستمر قيمت های سهام دوباره به قيمت های خريد نزديک شده وسرمايه گذاران رابه خريد سهم تحريض خواهدکرد که اين مساله بازار را از رکود به درخواهد آورد.انتشار برنامه های جديد دبيرکل تاسال ۱۳۸۴بارديگرموج خوش بينی رادربازار ايجاد کرد. اين برنامه ها که عمدتا برتوسعه بازار سهام وگسترش آن استوار شده است قصددارد بازار را ازهر سوگسترش دهد. دراين ميان برخی ورود منابع خارجی را دليل رشد بازار سهام می داند وثبات نرخ ارز را که باعث تسهيل ورود وخروج  منابع به کشورمی شود از جمله دلايل حضور منابع خارجی درکنار برنامه های توسعه ای بازارسهام ودليل رشدبازار عنوان می کنند. بحث روند شتابان بورس تهران موضوعی است که مرتبا دبيرکل بورس رابه خود مشغول کرده است. اين تحولات که گاهی ازآن به عنوان شرايط نيمه حبابی ياد می شود عمده وقت مسئولان بورس راب ه خوداختصاص داده وکمتروقتی برای زمينه سازی جهت توسعه بورس باقی مانده است. دبيرکل نشان داده است که بيشتر از اين که نسبت به تداوم اجرای تصميمات نگران باشد به پايداری بازار اولويت می دهد. اين موضوع باعث شده که دبيرکل به شکل مصلحتی وبراساس تشخيص شرايط تصميمات جديدی گرفته وبسته به نگرانی های موجودتصميمات قبلی راکناربگذارد. درنتيجه عمده تصميمات سازمان بورس به شکل کوتاه مدت مورد توجه بازار قرارگيردهنگام ارائه توصيه ای جديد کارشناسان درانتظار تعويض ان باشند . به طوری که حتی زمانی که دبير کل محدوديت های درصدی را برقرار ميکند بازار در انتظار تغييرآن پس از چند روز است وبر اين موضوع به فشار بر دبير کل خواهد پرداخت . بنا براين دبيرکل بايد تلاش کند علاوه بر داشتن رويکرد مصلحتی حتی الامکان از تاثيرات بازار برای تغيير تصميمات مديريت بورس در کوتاه مدت جلوگيری کند . در اين ميان لازم به ذکر است که دربورس آشفته ايران صرفا درصدی بودن رشد قيمت سهام چندان متغير مهمی نيست .  در اين ميان وجود يک نظام باثبات در بازار ضروری است نظامی که به سرعت دچار تغيير نشود وامکان پايدارسازی تصميمات سمايه گذاران را مهيا کند .                                                                              وداد حسينــــی

/ 0 نظر / 37 بازدید