رفتارهای مالی در بورس تهران(روزنامه شرق)

تحليلی بسيارمهم و جالب

رفتارهای مالی در بورس تهران

آمارهای سری زمانی در بورس بيان کننده اين است که درفصول مختلف سال بازار سهام رفتار های متفاوتی از خود نشان ميدهد. بامطا لعه بر روی اين رفتارها ميتوان به چگونگی روند شاخص ها پی بردوبهترين زمان برای خريد وفروش سهام را تشخيص داد.

هر ساله با فرا رسيدن تيرماه ونزديک شدن به مجامع شرکتها ؛بازار سهام از رشد خوبی در فصل بهار برخوردار است که اين رشد شاخصها وتعديل قيمتها تا تشکيل مجامع ادامه ميابد. بعد از ارائه اطلاعات د رمجامع به سهام داران ؛که در اوايل تير ماه صورت ميگيرد؛ بدليل اختلافات بين پيش بينی وتوقعات سهامداران از سود وعملکرد شرکت نسبت به نسبتهای واقعی و بعضا کاذب بيان شده در مجامع روند تعديل قيمتها تا آخر تير ماه نيز ادامه می يابدوشاخص ها سير صعودی را طی می کنند. بر اساس امارهای سری زمانی بورس ؛در ادامه فصل تابستان به خصوص در ماه های مرداد وشهريور از رشد شاخص ها وبخصوص قيمت کاسته شده وحتی رشد منفی را نيز تا پايان فصل تجربه ميکنند . که اين جزو طبيعت بازار است ومتاثر از نياز مردم به نقدينگی بيشتر در اواسط تابستان به دليل افزايش هزينه های مصرفی وبا نزديک شدن به باز گشايی مدارس در مهر ماه که باز هزينه های مصرفی را افزايش ميدهد است.در بررسيهای روند رشداقتصادی وسيکل های تجاری اگر در يک دوره رشد بيش از مقدار پيش بينی باشد واز حالت نرمال وروند  طبيعی تجاوز کند اصولا در دوره بعد روند رکودی نمايان شده وبيش از معمول خواهد بود و بدنبال ان از آنجايی که مردم اساسا عقلايی رفتار می کنند وهمواره بر اساس منافع خود عمل ميکنند رفتار اقتصادی افراد در اين دوره ميتواند حالت رکودی را تشديد کرده وآثار منفی حتی تا فصول بعدی سال نيز به همراه داشته باشد (اشاره به رشد بيش از مقدار پيش بينی در فصل بهار ورکود اين روند در اواخر فصل تابستان).در ادامه بررسی روند طبيعی قيمتها و بر اساس مطالعات آماری سری زمانی بورس ؛روند کاهش قيمتها تا اواسط مهر ماه ادامه دارد . در فصل پاييز به دليل عادی شدن شرايط روز مره زندگی وبه غلتک افتادن آن ورود سهام داران عادی به بورس وارائه گزارشات ميان دوره ای شرکتها دوباره شاخصها شروع به افزايش ميکنند . اين روند تا اوايل دی ماه نيز ادامه می یابدوبا شروع فصل زمستان باز رشد شاخصها شروع به کاهش ميکند . به خصوص در اسفند ماه وفرا رسيدن سال جديد به دليل رفتار اقتصادی افراد ونياز آنها به نقدينگی به خصوص رفتار سهام داران عادی بورس ؛بعضا رشد شاخصها منفی نيز می گردد.  

 بررسی بر اساس حجم معاملات :از آنجايی که متقاضيان سهام در بورس از چندين طيف تشکيل شده اند از جمله: افرادی خبره ودارای اطلاعات علمی بالا مانند مشاوران مالی ؛عدهای دارای اطلاعات محرمانه شرکتها ؛درصدی شامل سفته باز ان وفرصت طلبان وبقيه که در صد بالايی از خريداران را به خود اختصاص می دهند افرادی عادی هستند . هر کدام از طيفهای بالا رفتار اقتصادی متفاوتی از خود بروز می دهند که ميتواند روند شاخص های موجود در بورس را شکل دهند .افراد خبره وآگاه با افق ديد کمتر از شش ماه ؛که شامل درصد کمی از معامله گران می شوند ؛اکثرا در ماه های آخر تا بستان واواخر زمستان اقدام به خريد سهام ميکنند که حجم بالايی از سهام از نظر ريالی در اين فصول معامله ميشود ؛وبهترين زمان برای خريد سهام است . چون با خريد سهام در اين موقع از سال حد اکثر بازده در طول سال نصيب سهام دار ميشود . با آمدن فصل بهار وشروع سال جديد و افزايش رشد قيمتها تا محدوده تير ماه که در فصل پاييز نيز بين آبان ماه تا دی ماه چنين روندی حاکم است اما با شدت کمتری ؛طيف ديگری از معامله گران در بورس شروع به خريد و فروش ميکنند . افرادی که شاهد رشد وتعديل قيمتها هستند واز شايعات پيروی ميکنند وبدنبال اين هستند که از اين بازار پر بازده دراين زمان بهره مند شده وسبد دارايی هايشان را تغيير داده وپس اندازهايشان را به اوراق سهام تبديل کنند . انتظارات روانی ورفتارهای اقتصادی به تشديد رشد قيمتها در اين فصل نيز دامن ميزند بطوری که بازده ای که به برخی از سهام در اين فصل تعلق ميگيرد بيش از بازده پنج ساله سرمايه گذاری در بانکها و موسسات ديگر است . ولی غافل از اينکه رشد قيمتها شروع شده وبازار روند صعودی خود را طی می کند . وديگر به راحتی فصول قبلی سال ؛خريد سهام شرکتهای معتبر وخوب ميسر نيست . در نتيجه حجم کمتری از معاملات در اين فصول انجام ميگيرد . بيشتر قيمتها رشد می يابند چون کسی حاضر به فروش سهام خوب نيست وبازده سبد سهام سهامدارانی که در اواخر فصل قبل با مطالعه ومشاوره اقدام به خريد سهام کرده اند ؛افزايش می يابد. بررسی تعداد خريداران در فصول مختلف سال نيز تاکيدی بر بروز رفتارهای اقتصادی افراد است . آمارهای سری زمانی نشان ميدهد که تعداد خريداران در فصول تابستان وزمستان کمتر از تعداد خريداران در فصول بهار وپاييز است . اميد است با مطالعه بر روی روند ها ورفتارها بتوان بهترين سياستهای حمايتی با ثبات را در بورس اعمال کرد.

                                                                   علينقی رفيعی امام     

/ 2 نظر / 15 بازدید
sepehr

از خبر هاي رسيده،چنين به نظر مي رسدكه مسايل سياسي ايران به طور كاملا" مسالمت آميز حل خواهد شد وبازنده اصلي كساني خواهند بود كه سهام خود را به حراج گذاشته اند .

shima

از اينکه لطف می کنيد و اين تحليل های مفيد برای استفاده دوستان در اينجا می آوريد بسيا متشکريم. آقای سورنا موفق باشی