تحليل شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از متغير ارزش پرتفوليو

 ارزش بازار يا ارزش پرتفوليو يک شرکت سرمايه گذاري از حاصل تقسيم ارزش جاري سهام موجود در پرتفوليو شرکت سرمايه گذاري بر تعداد سهام آن شرکت به دست مي‌آيد. به عبارت ساده، اين متغير نشان مي‌دهد که چه مقدار سود از سرمايه‌گذاري‌ها در صورت فروش آنها نصيب هر سهم شرکت مي‌شود. اين متغير را مي‌توان از اطلاعات منتشره توسط شرکت‌ها به دست آورد. همانطور که گفته شد اين عدد به نحوي نشان‌دهنده ارزش جاري سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت براي هر سهم مي‌باشد. با مقايسه قيمت روز سهم و ارزش پرتفوليو شرکت مي‌توان گمانه‌زني‌هايي در مورد وضعيت و قيمت آتي سهم انجام داد. عموما ارزش پرتفوليوي يک شرکت سرمايه گذاري در حدود قيمت سهم آن شرکت مي‌باشد و اختلاف زيادي با قيمت سهم ندارد. اما همين اختلاف اندک در تحليل‌هاي عددي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اهميت بسزايي دارد.

اين بررسي‌ها را در سه حالت مي‌توان در نظر گرفت: در حالت اول ارزش پرتفوليو شرکت بيش قيمت روز سهم است. در اين صورت در ابتدايي‌ترين سطح بررسي‌ها دو نکته را مي‌توان متصور بود. اول اينکه قيمت سهم حداقل قابليت دستيابي به قيمت‌هايي در حدود ارزش پرتفوليو را خواهد داشت. به عنوان مثال ارزش پرتفوليو يک شرکت سرمايه‌گذاري به ازاي هر سهم 2100 ريال مي‌باشد در صورتي که ارزش جاري سهم اين شرکت 1700 ريال است. اما بايد توجه داشت که به احتمال قوي عاملي باعث اين اختلاف قيمت گرديده و عموما تحليل صنايع موجود در پرتفوليو چنين شرکت‌هايي بيانگر عدم اطمينان بازار در مورد ادامه سودآوري و رشد آنها مي‌باشد. در نتيجه بازار با چنين سهامي‌با احتياط برخورد کرده و در بسياري از مواقع حاضر به خريد سهام چنين شرکت‌هايي حتي با قيمتي برابر ارزش پرتفوي آنها نمي‌باشد.

اما با بروز تحولاتي هر چند ناچيز در اين صنايع بازار با اطمينان بيشتري نسبت به قبل با سهم شرکت سرمايه‌گذاري برخورد کرده و مي‌تواند قيمت سهام شرکت را به سرعت به محدوده ارزش پرتفوليو برساند.

در حالت دوم ارزش پرتفوليو شرکت با قيمت روز سهم برابر بوده و از نظر قابليت رشد قيمت سهم نمي‌توان به راحتي امکاني را در نظر گرفت. اما باز هم در اين حالت شرايط ديگري از جمله تحليل صنايع موجود در سبد سهام شرکت، بازار سازي سهم و غيره در تعيين قيمت سهم دخيل مي‌باشند.

در حالت سوم قيمت سهم بيش از ارزش پرتفوليو شرکت مي‌باشد. يکي از ابتدايي‌ترين تحليل‌ها در اين مورد را مي‌توان به انتظار رشد آتي سهم شرکت سرمايه‌گذاري به دلايلي از جمله انتظار رشد صنايع موجود در سبد آن مرتبط دانست. اما در صورتي که چنين آينده‌اي براي روند سهم متصور نباشد، مي‌توان احتمال کاهش قيمت سهم را نيز در نظر داشت. اما در غير اين صورت ثبات روند فزوني قيمت سهم نسبت به ارزش پرتفوليو مي‌تواند ادامه دار باشد.

در نهايت بايد توجه داشت که مطالب ذکر شده در اين بخش تنها قسمت‌هايي از تحليل‌ها را شامل مي‌شود و با اتکا صرف به آنها نمي‌توان نتيجه‌گيري کاملي در مورد گزينش سهام به دست آورد و خوانندگان بايد در مورد نحوه گزينش‌هاي خود تمام موارد را در نظر داشته باشند. اين در حالي است که اين سلسله مقالات تنها در جهت آشنايي سرمايه‌گذاران با اصول اوليه تحليل‌ها ارائه گرديده و پيچيدگي‌هاي بازار سهام تسلط هر چه بيشتر را در مورد تحليل‌هاي علمي‌و در کنار آن روانشناسي بازار طلب مي‌نمايد.

ايليا تدبير

/ 0 نظر / 10 بازدید