فصل بازدهی

موضوع قابليت هاى بورس را در مقطعى مطرح كرديم كه به رغم فصل بازدهى، شاخص و خط كشبورس به سمت پائين تغيير جهت داد و بازار در ابهام فرو رفت، راستش پيش بينى چنينوضعيتى خيلى دور از ذهن نبود، به همين دليل برترى بورس را در اين مقطع به دو دليلمطرح كرديم.

۱ -
جلوگيرى از خروج سهامداران جزء از بازار و دلگرمى به آنهاخوب مى دانيم كه اين بازار ريسك خاص خود را دارد و اين را هم مى دانيم كه شاخصهمواره منحنى سينوسى ولى رو به بالا داشته، نهايتاً تامل و حوصله آينده را روشنمى كند و تعجيل جز بدبينى، كمك كردن به جو منفى بازار و ضرر و يا سود كم را بههمراه نخواهد داشت كه البته همين سرمايه گذاران براى برگشت به بازار با مشكلات صفو... روبه رو خواهند شد كه چندين بار به تجربه اين موضوع مشاهده شده است، قرار استبا اتحاد خود بر پويايى اين بازار كمك كنيم.

۲-
ما سعى كرديم با نوشتنمطالبى در خصوص قابليت هاى بورس سرمايه هاى جديد را جذب كنيم بنابراين در اين مقطعكه فصل بازدهى است و در شرايط موجود به راحتى مى توان سبد خوبى تشكيل داد پس چهبهتر كه نشان دهيم بازار برتر بورس و اگر هم محض مطالعه به اين بازار نگاه كنيممى توانيم حاصل كار را ببينيم و متوجه شويم كه ريسك در چنين شرايطى چه لذتىدارد.

در اينجا توجه شما را به نكته خاصى در خصوص خريد به هنگام منفى بودنبازار جلب مى كنم فرض كنيد يك سهم خوب در اين شرايط ۵ درصد منفى خورده و خريد انجامشود، چون عمدتاً در اين شرايط با قيمت بالاترى بسته مى شود در همان روز خريدار ازبازار جلوتر است چون ارزان تر از ابتداى قيمت روز بعد خريدارى كرده حال در بهترينشرايط اگر فرداى آن روز اوضاع تغيير كند و همين سهم ۵ درصد مثبت شود خوب به طورمتوسط ممكن است دو روزه ۷ درصد فقط رشد قيمت عايد شود البته در بسيارى از مواقع تاچند روز همچنان قيمت خريد چند روز قبل از قيمت روز كمتر خواهد ماند و اينجاست كه همبدون دردسر خريد انجام شده و هم بازدهى خوبى نصيب خريدار خواهد شد، البته اگر همبعد از خريد، مدت بيشترى منفى شود و يا فوراً از قيمت خريد كمتر شود صبر و حوصلهنتيجه را مشخص خواهد كرد.

معمولاً خريد در شرايط مثبت هم سخت است و هم تاچند روزى ممكن است به قيمت خريد خود نرسد يعنى قيمت خريد از قيمت روزهاى بعد بيشترباشد. ريسك پذير باشيد در عين حال با علم و آگاهى عمل كنيد.با اين مقدمه ما هم قصدداريم مانند ديگران عوامل و احتمالات منفى شدن بازار را دسته بندى كنيم .خوب بحثحباب قيمتى دور از ذهن است و به آن نخواهيم پرداخت. سياست خوره چنين بازارى است وبايد از فرهنگ اين بازار قدرى دور شود چون بسيار اثرگذار است. سياست خارجى و سياستداخلى: سياست خارجى مربوط به فشارهاى مختلف از جانب آمريكاست كه مهمترين آنها بحثنحوه استفاده از انرژى اتمى است كه فكر مى كنم اثراتش نبايد به اين شدت و به اينسرعت بر بازار تاثير بگذارد البته جلسه در جريان سازمان ملل در همين رابطه نيزبى تاثير نيست با اين حال به بحث سياست داخلى كه منشاء آن تغيير كابينه رياستجمهورى و انتخاب جديد وزير اقتصاد و دارايى است، مى پردازيم:

سياست هاى وزيرجديد اقتصاد هنوز واضح و روشن نشده و همين عنوان بر ابهامات اين بازار سايه افكنده،از جمله با تشديد شايعه تغيير وزير اقتصاد، شايعه تغيير دبير كل بورس اوراق بهاداراوج گرفت و باعث شد در دو هفته گذشته بر كاهش شاخص بورس اثرگذار باشد پس از فروكشكردن اين موضوع، دوباره آرامش نسبى بر بازار حاكم شد ولى همزمان با تثبيت دبير كلفعلى بورس، دوباره بازار به هم ريخت و معاملات از رونق افتاد كه گروهى معتقدندانتظار بسيارى از بازى گردانان رفتن او بود و در شرايط حاكم جو بازار را اينگونه بهنمايش در مى آورند و احتمال ديگرى كه ممكن است وجود داشته باشد اين است كه با توجهبه علاقه دبير كل به وزير قبلى، اوضاع را بر وفق مراد نمى داند و با ايجاد شوك اينحس را نيز القا مى كند، سياست است و اينكه واقعاً چرا اينگونه است درك آن كمى مشكلاست فقط اميدواريم كه هر چه هست به قول معروف خير باشد و در شرايط و اوضاع فعلى،رياست جمهورى و وزير محترم اقتصاد به دور از هر گونه تنش سياسى، مسير حركت هر چهسريع تر اين بازار را هموار كنند. بالاخره از هر چه بگذريم پاى سهام دار جزء درميان است و پويايى اقتصاد مملكت عزيزمان ايران. به اميد فردايى روشن.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 9 بازدید